info@mafinfo.com | Bel nu 072-8200205
Header & Footer Color
 


Background Pattern:ResetGebruikersvoorwaarden


Akkoordverklaring
Het onderstaande is van toepassing op iedere websitepagina waarin MAF InfoCom™ deze Gebruikersvoorwaarden opneemt met de intentie deze Gebruikersvoorwaarden daarop te laten gelden. Door de website te Gebruiken stemt u in met deze Gebruikersvoorwaarden. Onder Gebruik wordt verstaan het openen en doorbladeren (browsen) van deze website of het gebruiken en/of downloaden van Informatie van deze website betekend dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruikersvoorwaarden. MAF InfoCom™ behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u Gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruikersvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Verantwoordelijkheid
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, videos, logos, iconen of htmlcode, (de Informatie) die zich op de website van MAF InfoCom™ bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geinterpreteerd als een commerciele aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en MAF InfoCom™. Gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de Informatie. De Informatie op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw regio niet leverbaar zijn.

Kamer van Koophandel
MAF InfoCom™ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37090267.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur is door intellectuele eigendomsrechten auteursrechterlijk door MAF InfoCom™ beschermd en is het exclusieve eigendom van MAF InfoCom™. Alle merken op deze site met inbegrip van MAF InfoCom™, MAF ICIMS™, MAF ICIMS™ CC, MAF UCR™ zijn - tenzij anders aangegeven- eigendom van MAF InfoCom™. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van MAF InfoCom™ is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAF InfoCom™. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciele doeleinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Informatie op de website van MAF InfoCom™ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAF InfoCom™ is verboden. De Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van MAF InfoCom™ omtrent het gebruik van de Informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art.15 van de Auteurswet worden voorbehouden.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door MAF InfoCom™ met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. MAF InfoCom™ kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte Informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Noch garandeert MAF InfoCom™ dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins. MAF InfoCom™ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan MAF InfoCom™ niet gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Informatie op deze site of een gelinkte site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MAF InfoCom™ kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. MAF InfoCom™ en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. MAF InfoCom™ behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. MAF InfoCom™ geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Informatie op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Links en Frames
Het framen of soortgelijke handelingen van deze website is niet toegestaan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAF InfoCom™ is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van MAF InfoCom™ te creeren.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat MAF InfoCom™ de gelinkte websites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van MAF InfoCom™ of haar divisies, aangezien MAF InfoCom™ geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan MAF InfoCom™ niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Persoonlijke gegevens
Lees meer over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens in onze Privacyverklaring.

Gebruikersreacties
MAF InfoCom™ is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term Materialen worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website van MAF InfoCom™ verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u MAF InfoCom™ een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeen, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. MAF InfoCom™ behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door MAF InfoCom™ wenselijk geachte wijze.

Toepasselijk recht
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Ingeval een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.